Auditimi dhe Sigurimi

Kreston ofron shërbime të auditimit dhe sigurimit të udhëhequra nga partnerët. Gjatë një kontrolli, ne synojmë të kuptojmë natyren e vërtetë të biznesit tuaj, cilësinë dhe efektivitetin e sistemeve tuaja të kontrollit. Kjo do të tëhotë që ne mund të përqendrohemi në rrezikun e keqkuptimeve materiale në pasqyrat financiare. Përveç sherbimit të auditit, do të përfshihen edhe një sërë shërbimesh të tjera të sigurimit sipas nevojës. Kjo perfshin:

  • Shqyrtime të kufizuara
  • Procedurat e pajtuara
  • Sigurimi i informacionit jofinanciar, përfshirë raportet e qëndrueshmërisë

Kreston International është një anëtar i Forumit të Firmave, një grup i rrjeteve më të mëdha të kontabilitetit në botë, duke përfshirë “Big Four”. Ne kryejmë auditime transnacionale në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe në përputhje me kodin e etikës të lëshuar nga IESBA.