Blog

If you’re benchmarking or experiencing performance problems in your React apps, make sure you’re testing with the minified production build.

Detyrime Të Përgjithshme Të Punëdhënësit

Detyrime Të Përgjithshme Të Punëdhënësit

Lindja e marrëdhënieve të punësimit, punëdhënësi punëson në mënyrë të drejtpërdrejtë punëmarrësin. Punëdhënësi, për të punësuar punëmarrësin, mund të përdorë shërbimet e zyrave shtetërore të punësimit ose të agjencive private të punësimit. Veprimtaria private e...

Të drejtat themelore të punëmarrësve

Të drejtat themelore të punëmarrësve

E DREJTA E PUNËMARRËSVE, E NJË GRUPI PUNEMARRESISH apo SINDIKATE PËR TU ANKUAR, E PËR T’U INFORMUAR,për çdo gjë që lidhet me punën, marrëdhënie e punës, sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Për mos diskriminimin, çdo lloj diskriminimi në punë apo gjatë mësimit të...

Cilat janë taksat e tjera që duhet të paguaj?

Cilat janë taksat e tjera që duhet të paguaj?

TATIMI MBI FITIMIN Monedha vendase është LEK dhe transaksionet e këmimit valutor kryhen pranë institucioneve financiare dhe zyrave të këmbimit valutor të licensuara nga Banka e Shqipërisë. Pasqyrat financiare hartohen në përputhje me standardet kombëtare të...

Si mund të hapim një biznes?

Si mund të hapim një biznes?

Për të filluar regjistrimin e biznesit, një aplikanti i duhet të plotësojë formularin e aplikimit, sipas instruksione bashkenngjitur formularit, në dy mënyra: a) pranë çdo sporteli të QKB-së; b) online, mund të shkarkohen nga faqja zyrtare e QKB-së. Pasi formulari i...