Tax Alert – Paketa Fiskale 2023

Tax Alert – Paketa Fiskale 2023

LIGJI NR. 83/2022, dt. 24.11.2022 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9920, DATË 19.05.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR Ky ligj përmban ndryshimet e mëposhtme: Neni 5 Përkufizimet Ndryshimet kryesore në përkufizime janë...