TATIMI MBI FITIMIN

Monedha vendase është LEK dhe transaksionet e këmimit valutor kryhen pranë institucioneve financiare dhe zyrave të këmbimit valutor të licensuara nga Banka e Shqipërisë.

Pasqyrat financiare hartohen në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit ose ato ndërkombëtare, varësisht madhësisë së njësisë ekonomike.

Njësitë ekonomike mund të organizohen në formën juridike Tregta, Shoqeri Kolektive, Shoqeri Komandite, Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar, Shoqeri Aksionare dhe Shoqeria e Thjeshtë.

Tatimi mbi fitimin është sipas tabelës më poshtë:

Rates  
% e tatimit mbi fitimi E ardhura e tatueshme Përqindja
  Deri ne 14 milion LEK 0%
  Mbi 14 milion LEK 15%
Tatimi mbi fitimin e degës   0%/15%
Tatimi mbi fitimet kapitale   0%/15%

 

Njësitë ekonomike regjistrohen për qëllime të tatimit mbi fitimin zakonisht kur xhiroja vjetore tejkalon ose pritet të kalojë 8 milionë lekë. Subjektet e regjistruara për qëllime të tatimit mbi fitimin i nënshtrohen tatimit mbi fitimin në masën 0% të fitimit të tatueshëm nëse të ardhurat e tyre vjetore nuk i kalojnë 14 milion lekë, dhe 15% të fitimit të tatueshëm kur të ardhurat vjetore tejkalojnë 14 milion lekë. Një normë e reduktuar e tatimit mbi fitimin 5% zbatohet për kompanitë që veprojnë në fushën e atomobilave, kompanitë e prodhimit/zhvillimit të programeve kompjuterike, kompanitë e kooperativave bujqësore dhe kompanitë e certifikuara si njësi agro-turizmi deri në vitin 2021 (norma e reduktuar e zbatueshme për një periudhë 10-vjeçare). Për subjektet e regjistruara për qëllime të thjeshtuara të tatimit mbi fitimin (zakonisht ato me qarkullim vjetor që nuk i kalon ose pritet të tejkalojnë 8 milionë lekë), norma është 0% ku qarkullimi i tyre vjetor nuk i kalon 8 milionë lekë.

Tatimi mbi dividentët: Të ardhurat nga dividentët konsiderohen të ardhura të tatueshme, përveç rasteve kur zbatohet përjashtimi nga pjesëmarrja e brendshme.

Fitimet kapitale: Fitimet kapitale konsiderohen të ardhura të tatueshme dhe tatohen së bashku me llojet e tjera të të ardhurave me normën e tatimit mbi fitimin prej 0%, 15%, ose normën e reduktuar prej 5%, sipas rastit.

Lehtësimi i tatimit të dyfishtë mund të jepet sipas një marrëveshjeje të shmangies së tatimit dyfish. Shqipëria lejon shmangien e tatimit të dyfishtë nëse dokumentet mbështetëse, siç kërkohet nga Ministria e Financave, i paraqiten Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe miratohet nga drejtoria. Shqipëria ka nënshkruar me shtetet e tjera përafërsisht 40 marrëveshje për shmangien e tatimit dyfish.

Qeveria ka miratuar lehtësi fiskalë për strukturat hoteliere me katër dhe pesë yje me “status special” që janë një markë e njohur ndërkombëtarisht dhe që veprojnë nën një markë të regjistruar tregtare. Këto struktura përjashtohen nga tatimi mbi fitimin për 10 vjet. Kjo lehtësi fiskale mund të përdoret nga të gjithë hotelet që kanë statusin special deri në dhjetor 2024.

Viti fiskal është vit kalendarik dhe deklarata e tatimit mbi fitimin duhet plotësuar deri e 31 mars të vitit pasardhës.

Pasqyrat financiare dhe deklarimi i përdorimit të fitimit të vitit duhet depozituar pranë QKB-së brenda datës 31 korrik të vitit pasardhës.

Tatimi mbi vlerën e shtuar

Tatimi mbi vlerën e shtuar vendoset për furnizimin e mallrave, ofrimin e shërbimeve dhe “furnizimet e përziera”. Auto ngarkesat zbatohen për shërbimet e ofruara nga jorezidentët për njësite ekonomike shqiptare, në rastet kur konsiderohet se vendi i ofrimit të shërbimit është Shqipëria.

Ligji shqiptar i TVSH -së është në përputhje me direktivën e BE -së për TVSH -në.

Norma standarde e TVSH-së është 20%. Një normë e reduktuar prej 6% zbatohet për furnizimin e:

 • Shërbimet e akomodimit në të gjitha strukturat akomoduese të përcaktuara si të tilla nga legjislacioni për turizmin;
 • Të gjitha llojet e shërbimeve të ofruara në hotele me katër dhe pesë yje me status të veçantë;
 • Shërbimet e akomodimit dhe restoranteve të ofruara brenda strukturave akomoduese të certifikuara si “struktura agro turizmi” (përveç pijeve);
 • Libra;
 • Reklama përmes mediave audiovizuale (p.sh., televizioni);
 • Minibusët elektrikë me kapacitet për të paktën nëntë pasagjerë që përdoren për transport publik të licencuar; dhe
 • Punimet e kryera në lidhje me investimet shtetërore në klube sportive ose federata sportive, ose investime të sektorit privat në infrastruktura sportive.

Disa furnizime dhe shërbime që janë për interesit të përgjithshëm publik përjashtohen nga TVSH -ja. Këto furnizime të përjashtuara përfshijnë:

 • Ilaçet dhe shërbimet mjekësore të ofruara nga institucionet shëndetësore private dhe publike;
 • Primet e sigurimit;
 • Importet nga agjencitë qeveritare të materialeve dhe pajisjeve në rast të një fatkeqësie natyrore; dhe
 • Importet e materialeve dhe pajisjeve për qëllime ushtarake nga Ministria e Mbrojtjes.

Pas një tërmeti shkatërrues në Nëntor 2019, furnizimet e mëposhtme përjashtohen nga TVSH gjatë periudhës së deklaruar si “gjendje e fatkeqësisë natyrore” dhe periudhës së rindërtimit:

 • Shërbimet e ndërtimit të ofruara si pjesë e programit të rindërtimit nga kontraktorët e autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Taksave;
 • Shërbimet dhe mallrat e furnizuar për kontraktorët e autorizuar dhe të përdorura prej tyre për proceset e rindërtimit; dhe • Materialet, pajisjet dhe ndërtesat e përkohshme të importuara nga organet shtetërore, bamirësitë dhe organizatat e tjera filantropike.

Eksportet janë shërbime me normë 0% të TVSH-së.

Ligji  i ri “Për faturën elektronike dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” (i referuar si ligji për fiskalizimin) po hyn në faza që nga 1 janari 2021. Fushëveprimi i ligjit për fiskalizimin është të përcaktojë parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet, dhe procedurat që duhen ndjekur nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin dhe fiskalizimin e faturave. Legjislacioni hyn në fuqi si më poshtë:

 • 1 janar 2021 për transaksionet pa para në dorë nga biznesi në qeveri (B2G);
 • 1 korrik 2021 për transaksionet biznes-biznes (B2B) pa para; dhe
 • 1 Shtator 2021 për të gjitha transaksionet me para (B2G, B2B dhe biznesi ndaj konsumatorit (B2C)).

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, faturimi në Shqipëri do të kryhet elektronikisht dhe të gjitha faturat do të shkëmbehen me autoritetet tatimore në mënyrë elektronike në kohë reale. Për transaksionet B2B, faturat do të lëshohen, shkëmbehen në mënyrë elektronike përgjithësisht përmes softuerit të certifikuar në formën e një fature elektronike dhe do të pranohen elektronikisht në platformën qendrore të faturimit. Për transaksionet B2G, faturat do të lëshohen dhe shkëmbehen elektronikisht përmes platformës qendrore të faturimit (deri në fund të qershorit 2021) dhe përmes softuerit të certifikuar (nga 1 korriku 2021) si fatura elektronike dhe do të pranohen elektronikisht në platformën qendrore të faturimit. Për transaksionet B2C, faturat do të lëshohen përmes softuerit të certifikuar ose platformës qendrore të faturimit, ku tatimpaguesi ka të drejtë të lëshojë fatura në këtë mënyrë, ose përmes pajisjeve elektronike fiskale në rast të transaksioneve me para në dorë. Edhe pse faturat do të lëshohen në mënyrë elektronike, në rastin e transaksioneve B2C, faturat në përgjithësi do të merren në formë të shtypur ose me email nga konsumatori.

Raportimi për efekt të TVSH-së është mujor dhe TVSH duhet paguar brenda datës 14 të muajit pasardhës.

Tatimi në burim

Tabela më poshtë paraqet normat e tatimit në burim sipas kategorive të të ardurave dhe të tatimpaguesve.

Përqindja        
Lloji I pagesës Rezident Jorezident
  Kompani Individ Kompani Individ
Divident 0% 8% 8% 8%
Interesa 0% 15% 15% 15%
Të drejta të autorit 0% 15% 15% 15%
Tarifa për shërbime teknike 0% 15% 15% 15%