Edukimi financiar & zhvillimi i sipërmarrësve të rinj rom.

Materiale nga sesionet e mentorimit

Detyrime Të Përgjithshme Të Punëdhënësit

Detyrime Të Përgjithshme Të Punëdhënësit

Lindja e marrëdhënieve të punësimit, punëdhënësi punëson në mënyrë të drejtpërdrejtë punëmarrësin. Punëdhënësi, për të punësuar punëmarrësin, mund të përdorë shërbimet e zyrave shtetërore të punësimit ose të agjencive private të punësimit. Veprimtaria private e...

Të drejtat themelore të punëmarrësve

Të drejtat themelore të punëmarrësve

E DREJTA E PUNËMARRËSVE, E NJË GRUPI PUNEMARRESISH apo SINDIKATE PËR TU ANKUAR, E PËR T’U INFORMUAR,për çdo gjë që lidhet me punën, marrëdhënie e punës, sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Për mos diskriminimin, çdo lloj diskriminimi në punë apo gjatë mësimit të...

Si mund të hapim një biznes?

Si mund të hapim një biznes?

Për të filluar regjistrimin e biznesit, një aplikanti i duhet të plotësojë formularin e aplikimit, sipas instruksione bashkenngjitur formularit, në dy mënyra: a) pranë çdo sporteli të QKB-së; b) online, mund të shkarkohen nga faqja zyrtare e QKB-së. Pasi formulari i...

Financuar nga Bordi i Çështjeve të Mira dhe Lotaria Kombëtare