Për llogaritjen e pagave së bashku me tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore më poshtë jepen shpjegimet.

Tatimi mbi të ardhurat personale

Të ardhurat individuale tatohen sipas tabelës së mëposhtme

Përqindja    
Të ardhurat nga punësimi E ardhura e tatueshme mujore Rate
  Deri ne 30,000 lek 0%
  30,001 deri në 150,000 Lek 13%
  Mbi 150,000 LEK 23%
Tatimi për të ardhura të tjera përveç dividentit   15%
Tatimi mbi dividentin   8%
Tatimi mbi fitimet kapitale   15%

 

Një individ konsiderohet rezident nëse ai ka një banesë të përhershme në Shqipëri; është një shtetas shqiptar që punon në një zyrë konsullore, diplomatike ose të ngjashme jashtë vendit; ose banon në Shqipëri për më shumë se 183 ditë brenda së njëjtës periudhë të tatueshme, pavarësisht nëse qëndrimi është i ndërprerë apo i vazhdueshëm.

Të ardhurat e tatueshme përfshijnë të ardhurat nga pagat dhe format e tjera të kompensimit të punësimit; fitimet nga transferimi i pasurive të paluajtshme; të ardhura nga të drejtat e autorit dhe honoraret; fitimet nga interesat e partneritetit dhe aksionet; të ardhurat nga interesi që rrjedhin nga depozitat dhe letrat me vlerë; të ardhurat nga shitja e letrave me vlerë; dhe llojet e tjera të të ardhurave që nuk janë të listuara në mënyrë specifike në legjislacion.

Viti fiskal është vit kalendarik dhe deklarata e tatimit mbi të ardhurat personale për individëd me të ardhura vjetore 2 milion lek ose të dypunësuarit duhet plotësuar deri me 31 prill të vitit pasardhës.

Kontributet e sigurimeve shoqërore

Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit shëndetësor vlerësohen në një shkallë të kombinuar prej 27.9%, ku punëdhënësi paguan 16.7% (15% sigurime shoqërore dhe 1.7% sigurime shëndetësore) dhe punëmarrësi paguan 11.2% (9.5% sigurime shoqërore dhe 1.7 % Sigurim shëndetsor).

Kontributi i sigurimit shëndetësor bazohet në pagën mujore bruto, ose pagën minimale vjetore prej 30,000 lekësh nëse është më e lartë, ndërsa kontributi i sigurimeve shoqërore bazohet në pagën mujore bruto midis 30,000 lekëve (paga minimale për qëllime të sigurimeve shoqërore nga 1 janari 2021) dhe 132,312 lekë (paga maksimale për qëllime të sigurimeve shoqërore). Punëdhënësi duhet të llogarisë kontributet dhe pagesën e detyrimeve deri në ditën e 20 -të të muajit pas muajit të pagesës.

Për individët e vetëpunësuar, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit shëndetësor llogariten në masën 23% dhe 3.4%, respektivisht.

Kontributet e sigurimit shëndetësor bazohen në dyfishin e pagës minimale për qëllime të sigurimeve shoqërore, domethënë 60,000 lekë (30,000 lekë x 2) për 2021.