Si mund të hapim një biznes?

Si mund të hapim një biznes?

Për të filluar regjistrimin e biznesit, një aplikanti i duhet të plotësojë formularin e aplikimit, sipas instruksione bashkenngjitur formularit, në dy mënyra: a) pranë çdo sporteli të QKB-së; b) online, mund të shkarkohen nga faqja zyrtare e QKB-së. Pasi formulari i...