Menaxhimi i rrezikut

Kreston ofron siguri të vazhdueshme se rreziqet e mundshme për strategjinë e biznesit tuaj janë vlerësuar dhe menaxhuar në mënyrë të duhur. Kjo perfshin:

  • Sistemet dhe rishikimet e kontrollit të brendshëm
  • Shërbime të kontrollit të brendshëm dhe Sarbanes-Oxley Act (SOX)
  • Rishikimi dhe hetimet e parandalimit të mashtrimit
  • Mbështetje e kontabilitetit mjekoligjor dhe procesit gjyqësor
  • Shërbimet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
  • Planifikimi i rikuperimit të fatkeqësive

Kreston International është një anëtar i Forumit të Firmave, një grup i rrjeteve më të mëdha të kontabilitetit në botë, duke përfshirë “Big Four”. Ne kryejmë auditime transnacionale në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe në përputhje me kodin e etikës të lëshuar nga IESBA.